ENTROPY

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Entropy ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.02.2020. Viimeisin muutos 24.02.2020.
 
1. Rekisterinpitäjä
Entropy ry, Jämeräntaival 3 02150 Espoo
hallitusentropy.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Harri Häivälä, hallitusentropy.fi, 0407151520
 
3. Rekisterin nimi
Yhdistyksen henkilötietorekisteri
 
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- Henkilön suostumus tietojensa tallentamiseen yhdistyksen toiminnan kannalta
välttämättömiin tarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito yhdistyksen toiminnassa, järjestelmien
käyttöoikeuksien hallinta, AYY:n jäsenmäärälaskelmien toteuttaminen, kulkulupien
myöntäminen
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, aktiivijäsenyysasema, tieto
täysjäsenyydestä, AYY:n jäsenstatus, henkilön yhteystiedot, tunnukset Entropy:n
järjestelmiin.
Tietoja säilytetään henkilön jäsenyyden ajan.
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä
viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, ja sopimuksista.
 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä niitä julkaista muita
käyttötarkoituksia varten. Tietoja säilytetään ja käsitellään EU:n alueella.
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjsetelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii
siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden toimesta, joiden
työnkuvaan se kuuluu.
 
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja
vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö
tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle kohtuullisessa
ajassa.
 
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).