Entropyn säännöt

1. luku. Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Entropy. Näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää elektronisen musiikin kulttuuria ja sen harrastusta Aalto-yliopiston opiskelijoiden keskuudessa sekä yhdistää elektronisesta musiikista kiinnostuneita ihmisiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

  • järjestää voittoa tavoittelematta kulttuuri-, keskustelu-, koulutus-, konsertti- ja seminaaritilaisuuksia sekä opinto- ja huviretkiä,
  • harjoittaa tiedotus-, kulttuurinvaihto- ja yhdistyksen toimialaan liittyvää julkaisutoimintaa,
  • hoitaa yhdistyksen sisäistä tiedotustoimintaa,
  • järjestää jäsenilleen elektronisen musiikin tuottamis- ja esittämisharjoituksia ja -tilaisuuksia,
  • pitää yhteyttä ja toimia yhteistyössä yhdistyksen tarkoituksen kanssa samanhenkisten tahojen ja muiden sidosryhmien kanssa; sekä
  • harjoittaa tarkoituksensa saavuttamiseksi muita samantapaisia toimintamuotoja.

3 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

järjestää maksullisia illanviettoja ja huviretkiä,omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta,harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää julkaisutoimintaa,järjestää myyjäisiä, huvitilaisuuksia ja tarkoitukseen liittyviä taidenäyttelyitä,vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja,asianomaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä, sekäkerätä jäsenmaksuja.

4 § Yhdistyksen kielet

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2. luku. Jäsenet ja maksut

5 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, ulko-, ja kunniajäsenet.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) jäsen.Hallituksen päätöksellä varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös muita aktiivisesti toimintaan osallistuvia henkilöitä.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi.

Esityksenyhdistyksen kunniajäseneksi tekee hallitus, mutta myös kahdellakymmenellä (20) yhdistyksen jäsenellä yhdessä on siihen oikeus.

6 § Jäsenluettelo

Yhdistys pitää kaikista jäsenistään jäsenluetteloa.

7 § Jäsenmaksut

Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan kalenterivuosittain yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille.

8 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan lokakuun loppuun mennessä.

9 § Yhdistyksestä erottaminen

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on törkeästi toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja ehtoja.

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Erottamispäätös on toimitettava viipymättä kirjallisena erotetulle jäsenelle.

10 § Erottamispäätöksestä valittaminen

Erotetulla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle, jonka täytyy tällöin vahvistaa päätös kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa hallituksen kokouksen päätöksen tiedoksisaannista ja se on käsiteltävä lähinnä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

3. luku. Yhdistyksen kokoukset

11 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset.

12 § Vuosikokous

Vuosikokous on pidettävä tammi-maaliskuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:

toimintakertomus edelliseltä vuodelta;tuloslaskelma ja tase liitetietoineen;toiminnantarkastajien lausunto;tilinpäätöksen hyväksyminen;vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille;hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle;hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle;yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus kuluvaksi toimikaudeksi;jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä;

13 § Vaalikokous

Vaalikokous on pidettävä syys-joulukuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:

hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan ja sihteerin sekä muiden hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi;yhdistyksen toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi;kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöidensä valinta seuraavaksi toimikaudeksi;

14 § Ylimääräiset kokoukset

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai kolme yhdistyksen varsinaista jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

15 § Oikeudet yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä. Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus siten, että jokaisella on yksi ääni.

Kokouksen päätöksellä voidaan myös yhdistykseen kuulumattomalle myöntää läsnäolo-oikeus sekä puheoikeus.

16 § Päätöksenteko

Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

17 § Koolle kutsuminen

Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on lähetettävä kaikille jäsenille sähköpostitse seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

18 § Päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, jos se on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla.

19 § Käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

Käsiteltäessä yhdistyksen sääntöjen muuttamista, äänestys- ja vaalijärjestystä, hallituksen tai sen jäsenen taikka toiminnantarkastajan valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tai yhdistyksen purkamista on asiasta mainittava kokouskutsussa.

20 § Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen

Kokous voi vapauttaa luottamus- tai toimihenkilön kesken toimikauttaan, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava.

4. luku. Hallitus

21 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri sekä yhdestä kahteenkymmeneen (1-20) muuta jäsentä. Vain yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat vaalikelpoisia yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenistä vähintään puolet on oltava yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

22 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

johtaa yhdistyksen toimintaa;laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi;valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta;päättää jäseneksi hyväksymisestä;valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa;kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa; sekäedustaa yhdistystä.

23 § Hallituksen jäsenet

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä, huolehtii yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta sekä valvoo, että yhdistyksen toiminta on sääntöjen mukaista.

Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt.

Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksista, pitää kirjaa yhdistyksen jäsenistä ja huolehtia arkistosta.

Taloudenhoitajan tehtävinä on pitää kirjaa yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta sekä hallituksen valvonnassa valmistella ehdotukset tilinpäätökseksi ja talousarvioksi.

Muut hallituksen jäsenet tekevät heille vuosikokouksessa erikseen nimettyjä tehtäviä.

24 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja läsnä on yli puolet hallituksen jäsenistä siten, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Päätökset tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä. Jos äänet jakautuvat tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

25 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus voi oikeuttaa yhdistyksen varsinaisen jäsenen kirjoittamaan yhdistyksen nimenyksin.

5. luku. Toimihenkilöt ja toimikunnat

26 § Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen

Yhdistys ja sen hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten asettaa hallituksen alaisia toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet, kuitenkin enintään hallituksen toimikauden loppuun.

Toimikunnan toimintaan voi osallistua kuka tahansa yhdistyksen jäsen kiinnostuksensa mukaan.

6. luku. Hallinto ja talous

27 § Toimi- ja tilikausi

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

28 § Toiminnantarkastajat

Yhdistyksen taloudenhoitoa ja hallintoa valvovat toiminnantarkastajat.Toiminnantarkastajiksi valitaan kaksi hallituksesta riippumatonta henkilöä ja heille varahenkilöt.Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus on toimitettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen vuosikokousta. Tilit on annettava tarkistettavaksi muutenkin toiminnantarkastajan pyytäessä.

Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu lausuntonsa viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta.

7. luku. Erityisiä määräyksiä

29 § Yhdistyksen tunnukset ja merkit

Yhdistyksen tunnuksista, merkeistä ja virallisesta ilmoitustaulusta päättää yhdistyksen kokous.

30 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmeakymmentä (30) vuorokautta. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa.

Muutosesityksen voi tehdä hallitus, yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä tai kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

31 § Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistys purkautuu, jos yhdistys tekee siitä päätöksen kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Purkautumisesitys on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat AYY:lle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 § mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta toiminnan tukemiseen.

32 § Säännöissä määräämättömät asiat

Asioissa, joista näissä säännöissä ei erikseen määrätä, noudatetaan soveltuvin osin yhdistyslakia.